Поліцейський кінолог

Серед багатьох служб поліції, кінологія займає одне з провідних місць у розшуку безвісти зниклих осіб, конвоюванні чи затриманні злочинців, пошуку слідів, виявленні заборонених наркотичних речовин, зброї, боєприпасів, вибухівки тощо.

Поліцейський-кінолог повинен знати різні методики дресури, способи вироблення у собаки потрібних умовних рефлексів та мати певний інструментарій, який дозволить виховати повноцінного розшукового собаку, здатного швидко стати на слід, знайти загублену річ або людину, затримати злочинця чи виявити приховану зброю або наркотики.

Необхідні компетентності для оволодіння специфікою діяльності за спеціалізацією “Кримінальна поліція. Кінолог” (378 годин)

 1. Оволодіння основами дресирування службових собак.
 2. Оволодіння основами зооінженерії і ветеринарії.
 3. Оволодіння методикою і технікою дресирування службових собак.
 4. Оволодіння тактикою застосування службових собак.
 5. Оволодіння тактикою дресирування службових собак.

Література для самостійного опрацювання

 1. Бурлака В. А. Кінологія: утримання та годівля собак: навчальний посібник/В. А. Бурлака, Н. В. Павлюк, В. М. Степаненкота ін.–Житомир, вид-во “Волинь”, 2004. – 412 с.
 2. Вавилова Н. М. Периоды развития в жизни собак./Н. М. Вавилова, В. Г. Касиль –Л.:1984. –180 с.
 3. Гигаури В. С. Диетика собак./Гигаури В. С.–М.: Эйвис, 1991. –120 с.
 4. Гиль М. І. Порівняльна оцінка поживності раціонів службових собак/М. І. Гиль, Ю. О. Панасенко, О. І. Юлевич та ін.// Науковий вісник НАУ. –1991 – №34. – С.132–137.
 5. Дехтяров П. А. Анатомія і фізіологія собаки/П. А. Дехтяров, В. В. Самойлюк, В. О. Ушкалов, Б. Т. Стегній – Харків: ІЕКВМ, 2004.–164 с.
 6. Зорин В. Л. Кормление собаки/Зорин В. Л.–М.: Аквариум ЛТД, 2001. –64 с.
 7. Зубко В. Н. Основы служебного собаководства/Зубко В. Н.–М.: ДОСААФ, 1975. – 400 с.
 8. Зубко В. Н. Служебное собаководство/Зубко В. Н.–М.: ДОСААФ, 1987. – 285с.
 9. Кормление собак: Справочник/[под ред. С. Н. Хохрина]–М.: ВСВ-Сфинкс, 1997. – 320 с.
 10. Норми добового годування службових собак: Постанова кабінету Міністрів України від 16.06.92 № 336.
 11. Симпсон Дж. В. Клиническое питание собак и кошек. Руководство для ветеринарного врача/Симпсон Дж. В., Андерсон Р. С., Маркуелл П. Дж.–М.: Аквариум ЛТД, 2001. – 256 с.
 12. Фольмерхаус Б. Анатомия собаки и кошки/Б. Фольмерхаус, Й. Фревейн, В. Мейер и др./Пер. с нем. Е. Болдырева, И.Кравец. – М.: Аквариум, 2003. – 580 с.
 13. Хохрин С. Н. Кормление служебных собак/Хохрин С. Н.–М.: Колос, 1986. – 200 с.
 14. Хохрин С. Н. Кормление племенных собак/С. Н. Хохрин, М. В. Лаврова–М.: Колос,1990. – 175 с.
 15. Хохрин С. Н. Кормление собак/Хохрин С. Н.–СПб.: Лань, 2001. –192с.
 16. Сайт питомника немецких и бельгийских овчарок “Волчья стая”[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.wolferudel.ru.
 17. Сайт питомника “От Сольника” [Электронный ресурс].- http://www.solnik.ru/index.htm
 18. Сайт питомника “Линия Грации”. Тервюрен, Грюнендаль, Пиренейская овчарка [Электронный ресурс].– http://lofg.ucoz.ru
 19. Сайт питомника “Красный Сокол”, Малінуа[Электронный ресурс]. http://malinua.narod.ru/oblojka.htm
 20. Вакцинация собак. Современные требования к вакцинам и схемам вакцинации//Ветеринар, 2006 – № 4 – С. 15 – 17.
 21. Василевич Ф. И., Голубева В. А. Болезни собак. – М.: Колос. – 2001. – 356 с.
 22. Вейн Е. Вингфильд. Секркты неотложной ветеринарной помощи. / Пер. с англ.– М.; СПб.: “Издательство БИНОМ”–”Невский Диалект”, 2000.– 608 с.
 23. Ветеринарна клінічна біохімія/В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.; за ред. В. І Левченка і В. Л. Галяса.– Біла Церква, 2002. – 400 с.
 24. Головаха В.І., Корнієнко Л.Є. та ін. Деякі аспекти специфічної профілактики парвовірусного ентериту у собак. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”, 2000. – С.26-29.
 25. Головко А.Н.,Обуховский Ю.М. и др. Действие парентерального введения мидийного гидролизата на некоторые показатели общей резистентности щенков. // Сборник материалов V Международной научно-практической конференции „Проблемы ветеринарного обслуживания мелких домашних животных”,2000. С.30-33.
 26. Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія: Підручник. – Вища освіта, 2002. – 703 с.
 27. Кирк Р. Современный курс ветеринарной медицины. Москва. – Аквариум. – 2005. – 1376 с.
 28. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для студентов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. –720 с.
 29. Корнієнко Л.Є., Корнієнко Л.М., Головаха В.І та ін. Індикація збудників парвовірусного ентериту у собак по РГА та РЗГА. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”, 2000. – С.54-56.
 30. Корнієнко Л.Є., Корнієнко Л.М., Головаха В.І. та ін. Форми перебігу та клінічні ознаки при парвовірусному ентериті. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”, 2000. – С.50-54.
 31. Мазуркевич А.І. Хвороби собак і кішок./А.І. Мазуркевич. – К.: Урожай, 1996. – 432 с.
 32. Мейер Д. и Харви Дж. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика. Пер. с англ. – М.: Софион. 2007, 456 с.
 33. Никитин О. А. Терапевтическая эффективность гамавита при лечении мелких домашних животных / О. А. Никитин//Зооиндустрия. – 2003. – № 5. – С. 28.
 34. Ниманд Х., Сутер П. Болезни собак. М.: «Аквариум ЛТД», 2001. С. 238 – 239.
 35. Ниманд Х. Г., Сутер П. Ф. Болезни собак. Практическое руководство для ветеринарных врачей. – М.: Аквариум, 1999. – 816 с.
 36. Ожерелков С. В. Механизмы противовирусного действия фоспренила: принципы профилактики и лечения вирусных инфекций/С. В. Ожерелков, Т. Н. Кожевникова//Ветеринарная клиника. – 2003. – №1 – 2.
 37. Рэмси Я. Инфекционные болезни собак и кошек. Практическое руководство/Я. Рэмси, Б. Теннант//Москва. – ООО «Аквариум-Принт». – 2005. – 304 с.
 38. Сазонкин В., Рахманина Н., Элизбарашвилли Э. Диагностика, профилактика, лечение чумы и парвовирусных инфекций//Ветеринарная газета. – 1998. – № 4 – 5 (138). – С. 7.
 39. Селиванов А. В., Хасанов Ч. Г. Групповая профилактика инфекционных болезней животных. – М.: Колос, 1993г. – 303 с.
 40. Симпсон Джеймс У., Элс Родерик У. Болезни пищеварительной системы собак и кошек/под редакцией В. В. Гриценко, к.в.н.; Пер. с англ. Г. Н. Пимочкиной. М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2003, 496 с.
 41. Справочник по лечению собак и кошек с описанием лекарственных средств/И. В. Сидоров, В. В. Кулагин, В. С. Петров и др. – М.: Нива России: Издательский дом “ОНИКС 21 век”, 2001. – 576 с.
 42. Старченков С. В. Болезни мелких животных: диагностика, лечение, профилактика. Москва. – Издательство: СПБ Лань. – 1999. – 512 с.
 43. Хухоров И.Ю. Биотехнолгические аспекты производства противовирусных вакцин/И. Ю. Хухоров//Биол.-экол. пробл. заразных болезней диких животных и их роль в патологии с.-х. животных и людей: материалы междунар. науч.-практ. конф., С. 16-18 апр. 2002 г. – Покров: ВНИИВВиМ, 2002. – С. 287–288 с.
 44. Шуляк Б. Ф. Вирусние инфекции собак./Б. Ф.Шуляк. – М.: ОЛИТА, 2004. – 568 с.