Патрульний поліцейський (поліцейський СРПП)

Первинній професійній підготовці поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції на посади поліцейських (інспекторів) патрульної поліції, приділяється виняткова увага. Адже у своїй професійній діяльності патрульний поліцейський стикається з низкою питань, вирішення яких потребує глибоких теоретичних знань та високої профпідготовки. Патрульні поліцейські зобов’язані розумітися на законодавчій базі з питань забезпечення прав і свобод людини, свободи від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Патрульний поліцейський зобов’язаний дотримуватися антикорупційного законодавства, толерантності та недискримінації у роботі поліцейських, здійснювати ефективну комунікацію, взаємодіяти з населенням на засадах партнерства,  попереджувати насильство в сім’ї, протидіяти торгівлі людьми.

Патрульний поліцейський повинен досконало розумітися на правилах безпеки дорожнього руху, перевірці документів, виявленні ознак їх підроблення, вміти надавати первинну домедичну допомогу, знати основи документоведення, вогневу підготовку, тактичну підготовку, організацію діяльності патрульної поліції, особливості роботи патрульного поліцейського щодо виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами та їх аналогами.

Дана професійна програма розроблена у вказаних напрямках для сприяння роботі поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції на посади поліцейських (інспекторів) патрульної поліції. Підібрана у ній тематика служить закріпленню рівня базових знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності поліцейських (інспекторів) патрульної поліції. Під час висвітлення тем у слухачів формуватиметься потреба в постійному підвищенні свого професійного рівня та вдосконаленні службової компетентності, удосконалюватимуться навички самоосвіти.

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності поліцейських (інспекторів) патрульної поліції, оволодіють належним інструментарієм для подолання проблем у професійній діяльності.

Слухач має знати Конституцію та інші закони України, що регламентують діяльність поліцейських (інспекторів) патрульної поліції, міжнародні та національні стандарти забезпечення прав і свобод людини, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють роботу з означених вище питань.

Необхідні компетентності для оволодіння специфікою діяльності за спеціалізацією Патрульна поліція. Патрульний поліцейський (поліцейський СРПП (378 годин)

 1. Оволодіння вимогами законодавчих, нормативно-правових актів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових заходів відповідно до скандинавської моделі.
 2. Удосконалення навичок керування автомобілем.
 3. Оволодіння знаннями щодо організаційно-правових основ діяльності підрозділу.
 4. Оволодіння принципами роботи баз даних, особливостями використання радіозв’язку та відеофіксації у роботі поліцейського.
 5. Оволодіння навичками застосування Правил дорожнього руху в службовій діяльності.
 6. Оволодіння нормативно-правовими актами які регламентують порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
 7. Оволодіння навичками складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху.
 8. Оволодіння навичками оформлення дорожньо-транспортних пригод.
 9. Дотримання алгоритму дій під час введення оперативних планів.
 10. Оволодіння знаннями щодо правових підстав затримання відповідно до нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. № 5464-X [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 9. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
 10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 11. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. № 2344-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
 12. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. –  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
 14. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.12.1994 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80
 15. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
 16. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
 17. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 р. № 4061-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 18. Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. № 474-XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14
 19. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації  розкраданням, знищенням, псуванням, недостачею або втратою дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – ст. 173 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 932-XIV від 14.07.99 р., ВВР, 1999 р., № 37, ст. 334).
 20. Про виконавче провадження. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016 р., № 30, ст.542.
 21. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3477-15