Первинна професійна підготовка

Під час проходження первинної професійної підготовки слухачі набувають спеціальних знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання повноважень поліції, а також відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї.

Навчальний процес первинної професійної підготовки працівників поліції – це система організаційних та навчальних заходів, спрямованих на отримання працівниками поліції професійних вмінь та навичок.

Навчальні заняття проводяться у складі навчальних груп, з числа яких визначаються командири. Командир підпорядковується начальникові курсу та куратору групи. До його обов’язків входить керівництво групою, забезпечення своєчасного та якісного виконання задач, поставлених перед групою, слідкування за додержанням службової дисципліни, етикету та розпорядку дня, контролювання присутності слухачів на заняттях, ведення журналу обліку навчальних занять, складання графіка чергувань.

Куратора групи призначають із числа викладачів Навчального центру підготовки поліцейських. Він ревізує виконання навчального плану, дотримання розкладу занять та ведення обліку успішності перемінного складу.

Учасники навчального процесу зобов’язані дотримуватися етики ділового спілкування та бути одягненими в однострій або одяг ділового стилю.

Обов’язок слухачів виконувати вимоги чинного законодавства України, перебувати в установі відповідно до затвердженого розкладу занять та правил внутрішнього розпорядку. Слухачі, які проживають у спальних приміщеннях навчального центру о сьомій годині ранку, окрім вихідних, мають шикуватися і виконувати ранкову фіззарядку. Зобов’язанням слухачів є також чергування у нарядах за графіком.

З метою об’єктивної оцінки знань та здібностей слухачів Житомирського навчального центру підготовки поліцейських, навчальною програмою передбачено складання комплексного іспиту з предметів, з яких вони вже успішно склали проміжний контроль.

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують довідку про закінчення первинної професійної підготовки встановленого зразка, яка долучається до їх особової справи та відомість щодо результатів навчання.

Організація первинної професійної підготовки

Організація первинної професійної підготовки базується на навчально-тематичному плані первинної професійної підготовки поліцейських, яких прийнято на службу в поліцію, затверджений Заступником Міністра внутрішніх справ України, який містить перелік навчальних дисциплін та кількість годин, відведених на їх вивчення.

Предмети нормативної частини типового навчального плану первинної професійної підготовки поліцейських є загальними для всіх напрямків навчання. Варіативна частина навчального плану, розроблена відповідно до специфіки службових обов’язків  поліцейських (інспекторів) патрульної поліції, дільничних офіцерів, слідчих поліцейських кримінальної поліції та кінологів.

Перелік предметів

нормативної частини типового навчального плану

первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції.

 Предмети нормативної частини загальнопрофесійної підготовки:

 1. «Основи конституційного права. Верховенство права» (Конституція України – основний закон держави. Верховенство права. Засади конституційного ладу Конституційна система органів державної влади).
 2. «Забезпечення прав і свобод людини. Свобода від катувань, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини» (Сучасне розуміння прав і свобод людини та їх міжнародно-правові стандарти. Забезпечення основоположних прав людини).
 3. «Антикорупційне законодавство» (Корупція: поняття, запобігання та відповідальність).
 4. «Професійна етика» (Формування системи цінностей поліцейського. Основи професійної етики та етикету).
 5. «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських» (Толерантність. Профілактика упереджень та стереотипів у роботі поліцейського. Запобігання та протидія дискримінації в Україні. Запобігання та протидія дискримінації в Україні. Принцип недискримінації в роботі поліцейських).
 6. «Ефективна комунікація» (Офіційне спілкування та його складові. Ділове спілкування. Діалоги в офіційному спілкуванні. Вирішення конфліктів та методи протидії маніпуляції).
 7. «Стресостійкість» (Стрес та форми його опанування. Термінова психологічна допомога у складних стресових ситуаціях).
 8. «Взаємодія з населенням на засадах партнерства» (Загальне поняття партнерства. Партнерство поліції та суспільства. Громадський контроль за діяльністю поліції).
 9. «Попередження насильства в сім’ї» (Проблематика насильства в сім’ї та правові методи її врегулювання. Робота поліцейського щодо попередження і виявлення насильства в сім’ї).
 10. «Протидія торгівлі людьми» (Нормативно-правове регулювання протидії торгівлі людьми. Реагування поліцейського на факт виявлення торгівлі людьми).
 11. «Охорона праці» (Безпека людини в життєвому середовищі. Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей і об’єкти. Техногенні небезпеки та їх наслідки. Радіаційна та хімічна безпека. Засоби індивідуального та колективного захисту. Пожежна безпека. Електробезпека. Соціальні небезпеки, їх види та особливості. Фактори, що впливають на працездатність працівників поліції. Забезпечення виконання покладених на поліцію обов’язків і дій у межах єдиної державної системи цивільного захисту. Заходи безпеки поліцейських при виконанні службових обов’язків під час надзвичайних ситуацій).
 12. «Правила та безпека дорожнього руху» (Загальні положення правил та безпека дорожнього руху. Загальні положення правил та безпека дорожнього руху. Дії поліцейського для забезпечення безпеки дорожнього руху).

Предмети нормативної частини професійно-теоретичної підготовки:

 1. «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції» (Основні положення Закону України «Про Національну поліцію». Правові засади застосування поліцейських заходів. Поняття, зміст, правові засади публічної (громадської) безпеки і порядку. Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів

Несення служби поліцейськими. Поліцейське реагування на заяви та повідомлення громадян. Дисципліна та законність в діяльності поліції).

 1. «Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення» (Адміністративна відповідальність. Адміністративне правопорушення. Повноваження поліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення. Процесуальні документи у справах про адміністративні правопорушення. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних правопорушень, які посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку).
 2. «Основи кримінального права» (Кримінальний кодекс України. Злочин та склад злочину. Стадії злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів. Основи кваліфікації злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння. Злочини проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи, її статевої свободи та статевої недоторканості. Злочини проти власності. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Злочини проти працівників правоохоронних органів. Злочини у сфері службової діяльності. Злочини на ґрунті ненависті).
 3. «Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Ознаки наркотичного сп’яніння» (Основні види наркотичних засобів та психотропних речовин. Ознаки наркотичного сп’яніння).
 4. «Кримінальна процесуальна діяльність поліції» (Поняття і завдання кримінального провадження. Учасники кримінального провадження. Докази і доказування у кримінальному провадженні. Заходи забезпечення кримінального провадження. Затримання особи. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії).
 5. «Перевірка документів, виявлення ознак їх підроблення» (Перевірка документів, виявлення ознак їх підроблення).
 6. «Дії поліцейського на місці події» (Місце події. Загальні положення огляду місця події. Алгоритм дій поліцейського на місці події).
 7. «Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність» (Індивідуально-превентивна (профілактична) діяльність поліцейського. Правові основи та організація превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності Індивідуальна та загальна превентивна діяльність поліцейського щодо дітей. Попередження і припинення правопорушень підрозділами поліції)
 8. «Інформаційні технології в поліцейській діяльності. Безпека роботи з інформацією» (Система централізованого управління нарядами поліції. Робота поліцейських з інформаційними та інформаційно-пошуковими системами. Інформаційна безпека).
 9. «Первинна домедична допомога» (Поняття та аспекти надання домедичної допомоги. Алгоритми надання допомоги. Виклик швидкої медичної допомоги. Первинний огляд постраждалого. Виявлення життєвих показників. Дихальні шляхи. Види кровотеч та їх диференціація. Зупинка критичних кровотеч. Джгути. Десмургія, пов’язки, обробка ран. Пневмоторакс. Невідкладні стани. Серцево-легенева реанімація. ДТП, травма шиї, травма хребта, травма тазу. Переміщення постраждалих. Евакуація. Особливості роботи поліцейського при масових травмах. Взаємодія роботи поліцейського з бригадами рятувальників).
 10. «Документоведення в службовій діяльності» (Основні правила та вимоги до складання та оформлення службових документів).

Предмети нормативної частини професійно-практичної підготовки:

 1. «Вогнева підготовка» (Матеріальна частина вогнепальної зброї, яка знаходиться на озброєнні в Національній поліції. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Правові підстави і порядок застосування та використання вогнепальної зброї. Прийоми та правила стрільби з вогнепальної зброї).
 2. «Тактична підготовка» (Тактика комунікації поліцейського. Спеціальні та підготовчі вправи. Контакт та прикриття. Застосування заходів поліцейського примусу (фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї). Поверхнева перевірка. Основи патрулювання. Вибухобезпека. Тактика роботи у невеликих підрозділах при зовнішньому огляді (обшуку) будівлі. Внутрішній огляд (обшук) будівлі. Активний стрілець. Захист від нападу. Невідомий ризик зупинення транспортного засобу для перевірки. Зупинення транспортного засобу при середньому рівні ризику. Зупинення транспортного засобу при середньому рівні ризику. Евакуація потерпілого. Моделювання ситуацій службової діяльності).
 3. Практичне навчання.