Органи досудового розслідування

Первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади слідчих, сьогодні актуальна. У своїй професійній діяльності слідчі зустрічаються з питаннями, вирішення яких потребує  від них не лише високопрофесійної вогневої і тактичної підготовки, а й володіння ефективною комунікацією, уміння взаємодіяти з населенням на засадах партнерства, опанування основ кримінальної процесуальної діяльності, знання інформаційних технологій в поліцейській практиці, правил безпеки роботи з інформацією та перевірки документів, виявлення ознак їх підроблення тощо.

Слідчий повинен знати організаційні засади діяльності органів досудового розслідування, взаємодію органів досудового розслідування Національної поліції, вміти працювати з Єдиним реєстром досудових розслідувань, особливостями кваліфікації та розслідування окремих категорій кримінальних проваджень та загалом уміти бути стресостійким.

Професійна програма слугуватиме закріпленню рівня базових знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності слідчих, оволодіють належним інструментарієм для подолання проблем у професійній діяльності.

Навчаючись у ДУ «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських», слухач повинен дотримуватися вимог чинного законодавства, норм професійної етики та моралі, правил носіння однострою, виховувати ініціативність, особисту ввічливість, толерантність, тактовність й витримку, знати і виконувати вимоги нормативних актів, що регулюють діяльність слідчих підрозділів та порядок кримінального провадження, раціонально та ефективно організовувати надання поліцейських послуг у сфері службової діяльності слідчих Національної поліції України. Відповідально виконувати службові обов’язки, володіти навичками поводження з вогнепальною зброєю та вміти застосовувати спеціальні засоби і фізичний вплив, підвищувати свій професійний рівень.

Програма регламентує перелік навчальних дисциплін та відповідних тем, обов’язкових для вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання, форми підсумкового контролю.

Типовий навчальний план

первинної професійної підготовки поліцейських,

яких вперше прийнято на службу в поліції на посади слідчих.

Термін навчання – 80 навчальних днів

Загальний фонд навчального часу – 732

Предмети нормативної частини типового навчального плану первинної професійної підготовки поліцейських є загальними для всіх напрямків навчання. Варіативна частина – розроблена відповідно до специфіки службових обов’язків слідчих.

Предмети варіативної частини професійно-теоретичної підготовки.

 1. «Організаційні засади діяльності органів досудового розслідування» (Завдання та основні функції органів досудового розслідування. Статус слідчого, його права та обов’язки, гарантії процесуальної самостійності. Організація службової діяльності слідчого. Порядок обліку та руху кримінальних проваджень).
 2. «Взаємодія органів досудового розслідування Національної поліції в процесі своєї діяльності» (Загальні положення взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування. Організація виїзду та прибуття працівників поліції на місця вчинення злочинів та інших подій. Взаємодія з центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги при затриманні осіб. Взаємодія із закладами охорони здоров’я та органами прокуратури при встановленні факту смерті людини. Взаємодія слідчого з потерпілими. Взаємодія при застосуванні заходів безпеки відносно учасників кримінального провадження. Взаємодія підрозділів при зупиненні досудового розслідування).
 3. «Робота слідчого з Єдиним реєстром досудових розслідувань» (Основні засади ведення ЄРДР. Порядок формування та ведення ЄРДР. Доступ та захист відомостей ЄРДР. Звітність. Контроль та нагляд за внесення відомостей до ЄРДР)
 4. «Досудове розслідування в кримінальному провадженні» (Належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Речові докази і документи. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. Повідомлення. Процесуальні строки. Процесуальні витрати. Відшкодування (компенсація) шкоди в кримінальному провадженні, цивільний позов. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Запобіжні заходи. Процесуальний порядок затримання особи. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії. Повідомлення про підозру. Зупинення досудового розслідування. Закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування).
 5. «Особливі порядки кримінального провадження» (Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (Ювенальні провадження). Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. Спеціальне досудове розслідування (in absentia). Провадження щодо юридичної особи).
 6. «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» (Загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Підготовка клопотань про міжнародну правову допомогу. Кримінальне провадження в порядку перейняття).
 7. «Особливості кваліфікації та розслідування окремих категорій кримінальних проваджень» (Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених на ґрунті ненависті. Особливості кваліфікації та розслідування крадіжок. Особливості кваліфікації та розслідування грабежів та розбоїв. Особливості кваліфікації та розслідування вимагання та шахрайства. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених шляхом вибуху, підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених у зв’язку з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими пристроями. Особливості кваліфікації та розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, пов’язаних з ДТП. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти громадського порядку. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти моральності. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).
 8. «Основи криміналістики» (Предмет, методи, завдання та система криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика. Загальні положення криміналістичної техніки. Криміналістична фотографія та відеозапис. Криміналістичне слідознавство (трасологія, дактилоскопія). Криміналістичне зброєзнавство. Криміналістичне дослідження зовнішності людини (габітоскопія). Криміналістичне почеркознавство та авторознавство. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Криміналістична реєстрація. Робота з криміналістичними обліками (базами даних). Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика огляду, освідування. Тактика обшуку. Тактика допиту. Тактика пред’явлення для впізнання. Тактика слідчого експерименту. Тактика використання спеціальних знань. Загальні положення криміналістичної методики. Організаційні, правові та процесуальні основи призначення та проведення судово-медичної експертизи. Організаційні, правові та процесуальні основи призначення та проведення судово-психіатричної експертизи).
 9. «Загальні положення оперативно-розшукової діяльності» (Загальні засади оперативно-розшукової діяльності. Права та обов’язки оперативних підрозділів. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності).
 10. «Основи кримінального аналізу» (Кримінальна розвідка: складові процесу (збір, оцінка, упорядкування даних, логічне обґрунтування). Аналіз зв’язків: побудова асоціативних матриць та варіативних схем. Формування й оцінка висновків: логічна, дедуктивна й індуктивна матриці; практичний підхід до формування висновків. Усні брифінги і письмові звіти. Аналіз телефонних дзвінків).

Предмет варіативної частини професійно-практичної підготовки: «Практикум зі складання процесуальних документів» (Процесуальні акти досудового розслідування: поняття, види, вимоги щодо їх оформлення. Основні засади ведення ЄРДР. Процесуальне оформлення слідчим клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Процесуальний порядок оформлення слідчим затримання особи та застосування запобіжних заходів. Процесуальні документи, які стосуються провадження слідчих (розшукових) дій. Складання повідомлення про підозру. Процесуальні документи щодо зупинення досудового розслідування. Складання клопотання про продовження строків досудового слідства. Складання повідомлень про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів іншій стороні та протоколів про відкриття матеріалів іншій стороні. Складання процесуальних документів щодо завершення досудового розслідування).

Література для самостійного опрацювання

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV.
 3. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення//Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кодекс цивільного захисту України//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458.
 6. Про дорожній рух: Закон України від 3 листопада 1993 року. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
 7. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р.
 8. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. №700.
 9. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 6 липня 2017 р. №570.
 10. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом МВС України № 296 від 14.04.2016.
 11. Інструкція із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю: Наказ МВС України № 70 від 01.01.2016 р.
 12. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 груд. 2011 р. № 3505/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 7 верес. 2015 р. № 1659/5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11.
 13. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Затверджено наказом МВС України від 9 лип. 2014 р. № 653: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0870-14
 14. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р.№ 1377:[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l378204
 15. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: Затверджено наказом МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1339: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l378204
 16. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затв. Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112.
 17. Інструкція про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні : Затверджено наказом Центрального управління Служби безпеки України 19 берез. 2016 р. № 138.
 18. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках і лікувально-профілактичних установах. Правила відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек. Затверджені наказом МОЗ України від 30 червня 1994 №117 [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 19. Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку №2 таблиці III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 та зі змінами від 03.11.2008 наказ № 625: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 202 від 23.04.2007 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 р. за № 701/13968).
 20. Перелік порід собак з підвищеною агресивністю, заборонених на ввіз та розведення в м. Києві. Додаток 3 до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 р. № 1372.
 21. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 р. № 139.
 22. Абабаков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с.
 23. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.
 24. Александров Д.О. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник/ Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий та ін., за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Іщенка, д-ра психол. наук, проф. В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015.– 236 с.
 25. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. Формування психологічної готовності працівників ОВС до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця: наук.-практ.посібн / за заг.ред.В.В.Коваленка.-К.-Чернівці:Чернівецький нац.ун-т,2013.-96 с.
 26. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Алексєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К.: ЦУЛ, 2014. – 319 с.
 27. Алєксєйчук В. І. Огляд місця події: тактика і психологія/В. І. Алєксєйчук. – Х., 2011. – 232 с.
 28. Анализ и оценивание рисков информационной безопасности: монография/[Корченко А.Г., Архипов А.Е., Казмирчук С.В.]. – К.: ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. – 275 с.
 29. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : [монографія] / Н. О. Антонюк. – Львів: ПАІС, 2008.
 30. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины [Текст]/М.И. Бажанов. – Харьков: Право, 2000. – 128с.
 31. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.
 32. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення [Текст] / П.С. Берзін. – К.:Дакор, 2009. – 736с.
 33. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): монографія / В.Д Берназ, С.М.Смоков; МВС України. Одеський юрид. ін-т НУВС. – Одеса, 2005. – 150с.
 34. Білоус І. В. Характеристика основних елементів захисту паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій//Актуальні питання технічної експертизи документів: Матеріали міжнародного наук.-практ. семінару-навчання (м.Київ, 25-26 лютого 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. А О Полтавський, Ю.Б.Форіс, О.В. Юдіна. – К., 2016. – С. 12-15.
 35. Криміналістика: Навч. посіб. [Текст] / Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів : ЛьвівДУВС, 2010. – 539 с.
 36. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття і види / Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є.//Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, № 1 (5), 2013. – С.264-270.
 37. Савченко А. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України/А. В. Савченко, О. В. Кришевич ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К.: Алерта, 2012. – 160 с.
 38. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [текст] навч. посіб./А. В. Савченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 168 с.
 39. «Free to choose» або Вільний вибирати: межі свободи: навчально-методичний посібник/Авт.-упоряд. Б. Ван Дріель, А. Ленчовська. – К.: ТОВ «Майстер книг», 2011. – 64 с.