Органи досудового розслідування

Первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади слідчих, сьогодні актуальна. У своїй професійній діяльності слідчі зустрічаються з питаннями, вирішення яких потребує  від них не лише високопрофесійної вогневої і тактичної підготовки, а й володіння ефективною комунікацією, уміння взаємодіяти з населенням на засадах партнерства, опанування основ кримінальної процесуальної діяльності, знання інформаційних технологій в поліцейській практиці, правил безпеки роботи з інформацією та перевірки документів, виявлення ознак їх підроблення тощо.

Слідчий повинен знати організаційні засади діяльності органів досудового розслідування, взаємодію органів досудового розслідування Національної поліції, вміти працювати з Єдиним реєстром досудових розслідувань, особливостями кваліфікації та розслідування окремих категорій кримінальних проваджень та загалом уміти бути стресостійким.

Професійна програма слугуватиме закріпленню рівня базових знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності слідчих, оволодіють належним інструментарієм для подолання проблем у професійній діяльності.

Навчаючись у ДУ «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських», слухач повинен дотримуватися вимог чинного законодавства, норм професійної етики та моралі, правил носіння однострою, виховувати ініціативність, особисту ввічливість, толерантність, тактовність й витримку, знати і виконувати вимоги нормативних актів, що регулюють діяльність слідчих підрозділів та порядок кримінального провадження, раціонально та ефективно організовувати надання поліцейських послуг у сфері службової діяльності слідчих Національної поліції України. Відповідально виконувати службові обов’язки, володіти навичками поводження з вогнепальною зброєю та вміти застосовувати спеціальні засоби і фізичний вплив, підвищувати свій професійний рівень.

Програма регламентує перелік навчальних дисциплін та відповідних тем, обов’язкових для вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання, форми підсумкового контролю.

Необхідні компетентності для оволодіння специфікою діяльності за спеціалізацією “Органи досудового розслідування. Слідчий” (378 годин).

 1. Оволодіння знаннями щодо організаційно-правових основ діяльності підрозділу.
 2. Набуття вмінь та навичок щодо роботи органів досудового розслідування з ЄРДР.
 3. Дотримання норм чинного законодавства при кваліфікації кримінальних правопорушень.
 4. Дотримання загальних положень кримінально-процесуального провадження.
 5. Оволодіння навичками процесуального порядку здійснення досудового розслідування.
 6. Дотримання заходів забезпечення кримінального провадження.
 7. Дотримання особливих порядків кримінального провадження під час досудового розслідування.
 8. Дотримання процесуальних порядків спеціального досудового розслідування та кримінального провадження щодо юридичних осіб.
 9. Оволодіти методикою розслідування окремих видів злочинів.
 10. Оволодіння тактичними особливостями проведення окремих слідчих дій.
 11. Оволодіння навичками використання криміналістичної техніки під час розслідування злочинів.
 12. Дотримання алгоритму дій під час ведення оперативних планів.
 13. Дотримання порядку взаємодії підрозділів досудового розслідування з підрозділами НПУ та державними органами і службами.
 14. Оволодіння знаннями щодо міжнародного співробітництва під час здійснення досудового розслідування.
 15. Дотримання нормативно-правових актів щодо роботи органів досудового розслідування з речовими доказами.
 16. Оволодіння навичок щодо складання процесуальних документів у роботі слідчого.

Література для самостійного опрацювання

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV.
 3. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення//Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кодекс цивільного захисту України//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458.
 6. Про дорожній рух: Закон України від 3 листопада 1993 року. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
 7. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р.
 8. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. №700.
 9. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 6 липня 2017 р. №570.
 10. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом МВС України № 296 від 14.04.2016.
 11. Інструкція із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю: Наказ МВС України № 70 від 01.01.2016 р.
 12. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 груд. 2011 р. № 3505/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 7 верес. 2015 р. № 1659/5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11.
 13. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Затверджено наказом МВС України від 9 лип. 2014 р. № 653: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0870-14
 14. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р.№ 1377:[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l378204
 15. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: Затверджено наказом МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1339: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l378204
 16. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затв. Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112.
 17. Інструкція про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні : Затверджено наказом Центрального управління Служби безпеки України 19 берез. 2016 р. № 138.
 18. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках і лікувально-профілактичних установах. Правила відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек. Затверджені наказом МОЗ України від 30 червня 1994 №117 [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 19. Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку №2 таблиці III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 та зі змінами від 03.11.2008 наказ № 625: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 202 від 23.04.2007 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 р. за № 701/13968).
 20. Перелік порід собак з підвищеною агресивністю, заборонених на ввіз та розведення в м. Києві. Додаток 3 до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 р. № 1372.
 21. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 р. № 139.
 22. Абабаков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с.
 23. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.
 24. Александров Д.О. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник/ Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий та ін., за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Іщенка, д-ра психол. наук, проф. В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015.– 236 с.
 25. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. Формування психологічної готовності працівників ОВС до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця: наук.-практ.посібн / за заг.ред.В.В.Коваленка.-К.-Чернівці:Чернівецький нац.ун-т,2013.-96 с.
 26. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Алексєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К.: ЦУЛ, 2014. – 319 с.
 27. Алєксєйчук В. І. Огляд місця події: тактика і психологія/В. І. Алєксєйчук. – Х., 2011. – 232 с.
 28. Анализ и оценивание рисков информационной безопасности: монография/[Корченко А.Г., Архипов А.Е., Казмирчук С.В.]. – К.: ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. – 275 с.
 29. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : [монографія] / Н. О. Антонюк. – Львів: ПАІС, 2008.
 30. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины [Текст]/М.И. Бажанов. – Харьков: Право, 2000. – 128с.
 31. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.
 32. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення [Текст] / П.С. Берзін. – К.:Дакор, 2009. – 736с.
 33. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): монографія / В.Д Берназ, С.М.Смоков; МВС України. Одеський юрид. ін-т НУВС. – Одеса, 2005. – 150с.
 34. Білоус І. В. Характеристика основних елементів захисту паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій//Актуальні питання технічної експертизи документів: Матеріали міжнародного наук.-практ. семінару-навчання (м.Київ, 25-26 лютого 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. А О Полтавський, Ю.Б.Форіс, О.В. Юдіна. – К., 2016. – С. 12-15.
 35. Криміналістика: Навч. посіб. [Текст] / Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів : ЛьвівДУВС, 2010. – 539 с.
 36. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття і види / Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є.//Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, № 1 (5), 2013. – С.264-270.
 37. Савченко А. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України/А. В. Савченко, О. В. Кришевич ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К.: Алерта, 2012. – 160 с.
 38. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [текст] навч. посіб./А. В. Савченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 168 с.
 39. «Free to choose» або Вільний вибирати: межі свободи: навчально-методичний посібник/Авт.-упоряд. Б. Ван Дріель, А. Ленчовська. – К.: ТОВ «Майстер книг», 2011. – 64 с.